Navigatie

Voorwaarden

Algemene voorwaarden Strijkservice Capelle

Artikel 1 Algemeen

1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Strijkservice Capelle,gevestigd aan het Valeriusrondeel 162, 2902 CD teCapelle aan den IJssel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 52606082, hierna te noemen: “Strijkservice Capelle”, en een (rechts)persoon, hierna te noemen “Klant”. Deze voorwaarden zijn van toepassing voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Strijkservice Capelle en de Klant zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

3.Indien Strijkservice Capelle niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Strijkservice Capelle in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

1.Alle offertes en aanbiedingen van Strijkservice Capelle zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.Strijkservice Capelle kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.3De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-en verblijf-, verzend-en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3 Contractduur, leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

1.De overeenkomst tussen Strijkservice Capelle en de Klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2.Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant StrijkserviceCapelle derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Strijkservice Capelle dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3.Strijkservice Capelle heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.Strijkservice Capelle is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

5.Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Strijkservice Capelle de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6.Indien Strijkservice Capelle gegevens behoeft van de Klant voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Klant deze juist en volledig aan Strijkservice Capelle ter beschikking heeft gesteld.

7.Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. De Klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

8.Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Strijkservice Capelle gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Strijkservice Capelle bevoegde persoon en de Klant akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Strijkservice Capelle op en is voor de Klant geen grond om de overeenkomst op te zeggen.

9.Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Strijkservice Capelle een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnenhebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

10.Indien de Klant in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Strijkservice Capelle gehouden is, dan is de Klant aansprakelijkvoor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Strijkservice Capelle daardoor direct of indirect ontstaan.

11.Indien Strijkservice Capelle bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Strijkservice Capelle onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.-Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst;-indien de prijsverhogingvoortvloeit uit een aan Strijkservice Capelle toekomende bevoegdheid of een op Strijkservice Capelle rustende verplichting ingevolge de wet; -In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Klant die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij Strijkservice Capelle alsdan alsnog bereid is omde overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1.Strijkservice Capelle is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien: -de Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;-na het sluiten van de overeenkomst Strijkservice Capelle ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen;-de Klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;-Indien door de vertraging aan de zijde van de Klant niet langer van Strijkservice Capelle kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Strijkservice Capelle gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.-indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Strijkservice Capelle kan worden gevergd.

2.Indien de ontbinding aan de Klant toerekenbaar is, is Strijkservice Capelle gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

3.Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Strijkservice Capelle op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Strijkservice Capelle de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4.Indien Strijkservice Capelle op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

5.Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Strijkservice Capelle, zal Strijkservice Capelle in overleg met de Klant zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Tenzij het tussentijds eindigen aan Strijkservice Capelle is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Klant in rekening gebracht. Strijkservice Capelle zal de Klant zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Klant is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Strijkservice Capelle genoemde termijn te voldoen, tenzij Strijkservice Capelle anders aangeeft.

6.In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging -indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven -ten laste van de Klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Strijkservice Capelle vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Strijkservice Capelle op de Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

7.Indien de Klant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan-afvoer-en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Klant in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Overmacht

1.Strijkservice Capelle is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2.Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Strijkservice Capelle geen invloedkan uitoefenen, doch waardoor Strijkservice Capelle niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Strijkservice Capelle heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Strijkservice Capelle zijn verbintenis had moeten nakomen. Strijkservice Capelle behoudt zich het recht voor om ook een beroep op overmacht te doen in het geval van werkstakingen in het bedrijf van derden.

3.Strijkservice Capelle kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan een maand, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4.Indien Strijkservice Capelle ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Strijkservice Capelle gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6 Betaling en incassokosten

1.Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Strijkservice Capelle aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Strijkservice Capelle aangegeven. Strijkservice Capelle is gerechtigd om periodiek te factureren.

2.Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de Klant een rente verschuldigd van 5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3.Strijkservice Capelle heeft het recht de door Klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

4.Strijkservice Capelle kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Klant een andere volgorde voorde toerekening van de betaling aanwijst. Strijkservice Capelle kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

5.Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

6.Voor zover de Klant niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt Strijkservice Capelle aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaand bedrag –na het intreden van het verzuim –niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door de Klant wordt voldaan.

7.Voor zover de Klant handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan maakt de Strijkservice Capelle in afwijking van artikel 6:96 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek tevens inafwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten aanspraak op een vergoeding en betaling van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke nu alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 10% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 75,00 voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

1.Alle door Strijkservice Capelle in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Strijkservice Capelle totdat de Klant alle verplichtingen uit de met Strijkservice Capelle gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2.Door Strijkservice Capelle geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkochten mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Klant is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3.De Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Strijkservice Capelle veilig te stellen.

4.Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om Strijkservice Capelle daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

5.De Klant verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing-en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Strijkservice Capelle ter inzage te geven. Bij eeneventuele uitkering van de verzekering is Strijkservice Capelle gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Klant zich er jegens Strijkservice Capelle bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

6.Voor het geval Strijkservice Capelle zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Strijkservice Capelle en door Strijkservice Capelle aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Strijkservice Capelle zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames

1.De door Strijkservice Capelle te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken diebestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland.

2.Indien de door Strijkservice Capelle verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend-en voorrijkosten, aan de Klant in rekening gebracht worden.

3.Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Klant en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Strijkservice Capelle, de Klant of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver-of bewerkt opeen andere dan de voorgeschreven wijze. De Klant komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Strijkservice Capelle geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden.

4.De Klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Klant te onderzoeken of kwaliteiten/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee dagen na ontdekking schriftelijk aan Strijkservice Capelle te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Strijkservice Capelle in staat is adequaat te reageren. De Klant dient Strijkservice Capelle in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

5.Indien de Klant tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

6.Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.

7.Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Strijkservice Capelle de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retoursontvangst daarvan dan wel, indien retourenring redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Klant, ter keuze van Strijkservice Capelle, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Klant voldoen. In geval van vervanging is de Klant gehouden om de vervangen zaak aan Strijkservice Capelle te retourneren en de eigendom daarover aan Strijkservice Capelle te verschaffen, tenzij Strijkservice Capelle anders aangeeft.

8.Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Strijkservice Capelle daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Klant.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1.Strijkservice Capelle is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

2.Onder directe schade wordt verstaan: -de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.

3.Strijkservice Capelle is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijf-of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

4.Indien Strijkservice Capelle aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Strijkservice Capelle beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5.De aansprakelijkheid van Strijkservice Capelle is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Artikel 10 Risico-overgang

1.Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Klant over op het moment waarop zaken in de macht van de Klant worden gebracht.

Artikel 11 Vrijwaring

1.De Klant vrijwaart Strijkservice Capelle voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Strijkservice Capelle toerekenbaar is.

2.Indien Strijkservice Capelle uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden Strijkservice Capelle zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Strijkservice Capelle, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Strijkservice Capelle en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Klant.

Artikel 12 Intellectuele eigendom

1.Strijkservice Capelle behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

1.Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Strijkservice Capelle partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen bij geschillen eerst in goed overleg trachten tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te komen.

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2017 - 2019 Strijkservice Capelle | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.